PRODUCT
Home   /   PRODUCT   /   LC
PRODUCT
LC
GC
Instrument
Vial / Filter / SPE
QuEChERS
Biotage
ADVANCED INSTRUMENTS
Tedia
LGC
Proteinsimple
MJ Science
LC
뷰페이지
제목 Hypersil™ BDS C18 Column 등록일 2018-11-13 18:40:20


다양한 응용 분야에 활용할 수 있는 견고한 다용도 컬럼을 원한다면 Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 HPLC Column을 사용하십시오.

이 컬럼은 실란 활성도가 낮고 QA/QC 실험실에 탁월한 신뢰성을 제공하는 경제적인 제품입니다.

명성이 높은 Hypersil 실리카 골격을 기반으로 하고 있으며,

염기 비활성화된 실리카는 사용되는 패킹 재질 중 가장 인기 있는 품목에 속합니다.

 

개선된 크로마토그래프 성능이 필요한 매우 까다로운 분리에는 Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ 컬럼을 대신 사용하십시오.

 

공지사항
Cat No. 제품명
28105-123030 Hypersil™ BDS C18 Column 5 µm 3mm * 125mm
28102-012101 Hypersil™ BDS C18 Column 2.4 µm 2.1 mm * 10 mm
28105-052130 Hypersil™ BDS C18 Column 5 µm 2.1 mm * 50 mm
28105-053030 Hypersil™ BDS C18 Column 5 µm 3 mm * 50 mm
28105-054630 Hypersil™ BDS C18 Column 5 µm 4.6 mm * 50 mm
28105-102130 Hypersil™ BDS C18 Column 5 µm 2.1 mm * 100 mm
28105-103030 Hypersil™ BDS C18 Column 5 µm 3 mm * 100 mm
28105-104030 Hypersil™ BDS C18 Column 5 µm 4 mm * 100 mm
28105-104630 Hypersil™ BDS C18 Column 5 µm 4.6 mm * 100 mm
28105-123030 Hypersil™ BDS C18 Column 5 µm 3 mm * 125 mm
28105-124030 Hypersil™ BDS C18 Column 5 µm 4 mm * 125 mm
28105-124630 Hypersil™ BDS C18 Column 5 µm 4 mm * 125 mm
28105-152130 Hypersil™ BDS C18 Column 5 µm 2.1 mm * 150 mm
28105-153030 Hypersil™ BDS C18 Column 5 µm 3 mm * 150 mm
28105-154030 Hypersil™ BDS C18 Column 5 µm 4 mm * 150 mm
28105-154630 Hypersil™ BDS C18 Column 5 µm 4.6 mm * 150 mm
28105-252130 Hypersil™ BDS C18 Column 5 µm 2.1 mm * 250 mm
28105-253030 Hypersil™ BDS C18 Column 5 µm 3 mm * 250 mm
28105-254030 Hypersil™ BDS C18 Column 5 µm 4 mm * 250 mm
28105-254630 Hypersil™ BDS C18 Column 5 µm 4.6 mm * 250 mm
28103-013001 Hypersil™ BDS C18 Column 3 µm 3 mm * 10 mm
28102-154630 Hypersil™ BDS C18 Column 2.4 µm 4.6 mm * 150 mm
28102-152130 Hypersil™ BDS C18 Column 2.4 µm 2.1 mm * 150 mm
28102-104630 Hypersil™ BDS C18 Column 2.4 µm 4.6 mm * 100 mm
28102-102130 Hypersil™ BDS C18 Column 2.4 µm 2.1 mm * 100 mm
28102-054630 Hypersil™ BDS C18 Column 2.4 µm 4.6 mm * 50 mm
28102-052130 Hypersil™ BDS C18 Column 2.4 µm 2.1 mm * 50 mm
28105-014001 Hypersil™ BDS C18 Column Pack of 4 5 µm 4 mm * 10 mm
28105-013001 Hypersil™ BDS C18 Column Pack of 4 5 µm 3 mm * 10 mm
28105-012101 Hypersil™ BDS C18 Column Pack of 4 5 µm 2.1 mm * 10 mm
28103-014001 Hypersil™ BDS C18 Column Pack of 4 3 µm 4 mm * 10 mm
28103-012101 Hypersil™ BDS C18 Column Pack of 4 3 µm 2.1 mm * 10 mm
28102-014001 Hypersil™ BDS C18 Column 2.4 µm 4 mm * 10 mm
28103-154630 Hypersil™ BDS C18 Column 3 µm 4.6 mm * 150 mm
28103-154030 Hypersil™ BDS C18 Column 3 µm 4 mm * 150 mm
28103-153030 Hypersil™ BDS C18 Column 3 µm 3 mm * 150 mm
28103-152130 Hypersil™ BDS C18 Column 3 µm 2.1 mm * 150 mm
28103-104630 Hypersil™ BDS C18 Column 3 µm 4.6 mm * 100 mm
28103-104030 Hypersil™ BDS C18 Column 3 µm 4 mm * 100 mm
28103-103030 Hypersil™ BDS C18 Column 3 µm 3 mm * 100 mm
28103-102130 Hypersil™ BDS C18 Column 3 µm 2.1 mm * 100 mm
28103-054630 Hypersil™ BDS C18 Column 3 µm 4.6 mm * 50 mm
28103-053030 Hypersil™ BDS C18 Column 3 µm 3 mm * 50 mm
28103-052130 Hypersil™ BDS C18 Column 3 µm 2.1 mm * 50 mm
28103-032130 Hypersil™ BDS C18 Column 3 µm 2.1 mm * 30 mm
리스트